Πηνειάδα:-Πορίσματα-εκτίμησης-ζημιών-από-την-βροχόπτωση-της-26ης-Σεπτεμβρίου-2020

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 02/04/2021, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο βροχόπτωση  της 26/09/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ Πηνειάδος.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 12/04/2021.

Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων

Από: 02/04/2021 έως: 12/04/2021