732.000-ευρώ-στους-Δήμους-Μετεώρων-και-Πύλης

Απόφαση για την κατανομή ποσού συνολικού ύψους 24.300.000 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους της χώρας, υπέγραψε το ΥΠΕΣ.

Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι Δήμοι Μετεώρων και Πύλης στους οποίους κατανέμεται συνολικό ποσό 732.000 ευρώ.

Ειδικότερα η ενίσχυση στον Δήμο Μετεώρων ανέρχεται στο ποσό των 399.100 ευρώ και στον Δήμο Πύλης 332.900 ευρώ.

Η κατανομή πραγματοποιείται βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των Δήμων αυτών, συνδεόμενων και με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό τους.